שימוש ו/או הביקור באתר ישראמטל, (להלן בהתאמה: ״האתר״ ו-״החברה״),כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו ("תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר ("המשתמש/ים").

לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, אינך רשאי לעשות שימוש באתר. כל כניסה אל האתר או שימוש בו יעידו כי קראת והסכמת לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים.

תנאי השימוש של האתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר דבר הנעשה מטעמי נוחות בלבד.

החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים באתר לכל דבר ועניין החל מרגע פרסום תקנון מעודכן של תנאי שימוש באתר.

החברה רשאית בכל עת, מבלי לתת על כך הודעה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

התכנים, התמונות, הגרפיקה והמידע הכלולים באתר ישראמטל הינם בזכויות יוצרים © של ישראמטל. אין לשכפלם באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים או בתחרויות אחרות ללא אישור מראש ובכתב מאת ישראמטל. החברה מאפשרת לך לאחסן במחשב או להדפיס עותקים של תמציות מדפים אלו לשימושך האישי בלבד.

הסימנים המסחריים והלוגו המוצגים באתר זה הינם קניינה של ישראמטל. לא ניתן לעשות בהם שימוש באתר אינטרנט אחר מלבד האתר של ישראמטל ללא הסכמה מראש ובכתב של ישראמטל.


קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכנו, לרבות הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקודים, התמונות, העימוד, סימני המסחר, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים ושירותי התוכן הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות, לשדר, להציג לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר ו/או בכל חלק מהם, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן.

אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

החברה מבהירה בזאת, כי השימוש וההפעלה של "רובוטים" (תוכנות מכל מין ו/או סוג שהוא) אשר מטרתם לאסוף את המידע או חלק מן המידע המוצג באתר, ו/או שמטרתם שונה מן האמור לעיל, הינו אסור בהחלט וכי מפעילי רובוטים כאמור יהיו אחראיים בגין כל נזק שייגרם לחברה בגין ו/או בקשר עם שימושם ברובוטים כאמור. משתמשי הרובוטים יהיו חייבים לשפות ולפצות את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה לכך, על כל נזק שייגרם לחברה כאמור.


סמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.